English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Pedijatrija

 ostali 鑜anci
  

Neurogeni mjehur

  

Nemogu鎛ost probave mlije鑞og 筫鎒ra

  

Akutna limfoblasti鑞a leukemija (ALL) - naj鑕规a zlo鎢dna bolest dje鑚e dobi

svi 鑜anci »

Pedijatrija

Pravodobnim lije鑕njem sprije鑙ti o箃e鎒nje bubrega

Podijeli

Autor:
prof. dr. sc. Andrea Cvitkovi - Roi, dr. med., spec. pedijatrica - nefrologinja
objavljeno u broju 56 (10/07)

Pravodobnim lije鑕njem sprije鑙ti o箃e鎒nje bubrega

Zbog mogu鎖h trajnih o箃e鎒nja bubrega, upale mokra鎛ih puteva u djece zna鑑jan su zdravstveni problem

Upale mokra鎛og sustava ubrajaju se u naj鑕规e bakterijske infekcije u dje鑚oj dobi, 鑙ja u鑕stalost ovisi o dobi i spolu djeteta. Djevoj鑙ce obolijevaju 鑕规e jer je mokra鎛a cijev kratka, ravna i 筰roka, pa bakterije lak筫 prodiru u mokra鎛i mjehur. No, u novoro餰na鑛om i dojena鑛om razdoblju 鑕规e obolijevaju dje鑑ci zbog 鑕规ih priro餰nih anomalija urotrakta.

Uroinfekcija ozna鑑va invaziju mikroba u tkivo bilo kojeg dijela mokra鎛og sustava. Naj鑕规i na鑙n ulaska bakterija je uzlaznim putem, od otvora mokra鎛e cijevi prema mjehuru. Ulazak bakterija u mokra鎛i mjehur jo ne zna鑙 bolest, jer ako je mokrenje normalno i prisutno je baktericidno za箃itno djelovanje sluznice mjehura i mokra鎒, bakterije 鎒 se izlu鑙ti mokra鎜m. Ako postoji sklonost doma鎖na ili jaka virulencija uzro鑞ika, razvit 鎒 se infekcija stjenke mjehura (cistitis).

Iz mokra鎛og mjehura upala se mo緀 pro筰riti prema bubregu. Predisponiraju鎖 鑙mbenici su mala dob djeteta, vezikoureteralni refluks, druge anomalije mokra鎛og sustava, urodinamski poreme鎍ji donjeg urotrakta, kamenci te neki drugi genetski, metaboli鑛i i neurogeni poreme鎍ji.
Naj鑕规i uzro鑞ici su bakterije E.coli (80 posto uroinfekcija), Klebsiella pneumoniae i Proteus mirabilis; rje餰 Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae; vrlo rijetko Haemophilus influenzae tip B, anaerobi, salmonele, 筰gele i kampilobakter. I virusi mogu uzrokovati uroinfekcije, posebno mokra鎛og mjehura.

Od nespecifi鑞ih do klasi鑞ih simptoma

Klini鑛i, dijete mo緀 biti potpuno bez simptoma ili imati te筴e simptome poput sepse. Kod 鑑k 30 do 50 posto djece uroinfekcije se ponavljaju. Va緉i predisponiraju鎖 鑙mbenici su vezikoureteralni refluks i druge anomalije mokra鎛og sustava, poreme鎍j mokrenja i opstipacija.
U novoro餰n鑕ta su simptomi nespecifi鑞i i 鑕sto ne upu鎢ju izravno na mokra鎛i sustav. Naj鑕规e su to slabiji napredak na tjelesnoj te緄ni, te筴o鎒 u hranjenju, 緐tica, povra鎍nje, proljev, gr鑕vi u trbuhu, a temperatura mo緀 biti povi筫na, normalna ili 鑑k sni緀na. Do dvije godine starosti simptomi uroinfekcije su op鎖 i nespecifi鑞i: klonulost, nevoljkost, odbijanje jela i pi鎍, povra鎍nje i povi筫na tjelesna temperatura. Korisni pokazatelji su neugodan miris mokra鎒 i no鎛o mokrenje u djece koja su ve regulirala mokrenje. S porastom 緄votne dobi sve ja鑕 su izra緀ni klasi鑞i simptomi infekcije mokra鎛og sustava: u鑕stalo mokrenje malih koli鑙na mokra鎒, pe鑕nje i bol pri mokrenju, bol u trbuhu. Zahvati li upala bubreg, javlja se visoka temperatura s tresavicom, bolovima u trbuhu ili le餴ma.

Dijagnosti鑛a procedura

Pravilno prikupljanje uzorka mokra鎒 - Najva緉iji preduvjet za postavljanje dijagnoze, a time i po鑕tak lije鑕nja. Velik je problem uzimanje uzorka mokra鎒 u male djece koja ne kontroliraju mokrenje. Kod njih se koriste sterilne vre鎖ce sakuplja鑙, koje se lijepe na ko緐 spolovila nakon pranja. Va緉o je dobro oprati spolovilo, najbolje mlazom vode i blagim sapunom, i vre鎖cu dr綼ti zalijepljenu najvi筫 jedan sat. Ako se dijete ne pomokri, vre鎖ca se skida, postupak pranja ponavlja i lijepi se nova. Uzorak mokra鎒 potrebno je dostaviti u laboratorij unutar jednog sata. Brojne studije pokazuju visok stupanj zaga餰nosti (do 60 posto) uzorka mokra鎒 uzete vre鎖com sakuplja鑕m zbog nepridr綼vanja navedenih uputa, 箃o dovodi do toga da se mnoga djeca podvrgavaju nepotrebnom lije鑕nju i daljnjim dijagnosti鑛im postupcima. U starije djece koja kontroliraju mokrenje uzima se uzorak mokra鎒 dobiven srednjim mlazom.
Glavni dijagnosti鑛i kriterij za uroinfekciju je porast bakterija u uzorku mokra鎒 (vi筫 od 105 klica u 1 ml mokra鎒). U gotovo svim slu鑑jevima u mokra鎖 su prisutne i upalne stanice, leukociti - vi筫 od 10 leukocita u mm3 mokra鎒, odnosno vi筫 od 5 u sedimentu. Va緉o je znati da nalaz leukocita nije strogo specifi鑑n za uroinfekciju, jer se mo緀 na鎖 i kod povi筫ne temperature zbog upale izvan mokra鎛og sustava, upala spolovila i kao odraz zaga餰nja mokra鎒.

Ultrazvu鑞a dijagnostika - Kod svakog djeteta ve nakon prve dokazane uroinfekcije potrebno je u鑙niti ultrazvu鑞i pregled mokra鎛og sustava. Rije je o neinvazivnoj metodi koja ne koristi ioniziraju鎒 zra鑕nje i stoga je prva metoda izbora kod djeteta s upalom mokra鎛og sustava. Procjenjuju se smje箃aj, oblik i veli鑙na bubrega, postojanje i stupanj pro筰renja kanalnog sustava, izgled i debljina bubre緉og tkiva te debljina stjenke mokra鎛og mjehura.

Mikcijska cistouretrografija - U ve鎖ni centara nakon prve uroinfekcije kod djevoj鑙ca do 5 godina starosti i dje鑑ka svih uzrasta indicirana je daljnja obrada urotrakta metodom koja omogu鎢je dijagnostiku vezikoureteralnog refluksa (povrat mokra鎒 iz mokra鎛og mjehura prema bubrezima), naj鑕规e anomalije mokra鎛og sustava u djece, koja se na餰 kod 30 - 50 posto djece s uroinfekcijom. Kod dje鑑ka se naj鑕规e javlja u prvoj godini 緄vota kad je primaran, odnosno uzrokovan priro餰nom anomalijom spoja izme饀 mokra鎜voda i mjehura. Kod djevoj鑙ca se 鑕规e javlja izme饀 鑕tvrte i osme godine i tada je sekundaran, odnosno nastaje zbog visokih tlakova u mokra鎛om mjehuru izazvanih urodinamskim poreme鎍jima mokrenja. No, 鑑k 74 posto djece s refluksom ima uredan nalaz ultrazvuka bubrega. Stoga se za dijagnozu refluksa koriste metode kojima je zajedni鑛o da se kateter uvodi u mokra鎛i mjehur, puni kontrastom i promatra vra鎍 li se mokra鎍 prema bubregu. Mikcijska cistouretrografija je najstarija metoda koja koristi rendgenski kontrast i stoga joj je najve鎍 mana ioniziraju鎒 zra鑕nje.

Novija metoda je radionuklidna cistografija, koja koristi radiofarmake i gama kameru, a zra鑕nje je 鑑k 50 do 100 puta manje.

Ultrazvu鑞a cistografija - Najnovija je metoda koja uop鎒 ne koristi ioniziraju鎒 zra鑕nje i stoga u mnogim zapadnoeuropskim centrima uvelike zamjenjuje ranije navedene metode. U mokra鎛i mjehur se pomo鎢 katetera uvodi ultrazvu鑞i kontrast i ultrazvu鑞om sondom se kontinuirano prati tijek kontrasta u mokra鎛om mjehuru, mokra鎜vodima i kanalnom sustavu bubrega. Zbog svoje neinvazivnosti, odnosno nekori箃enja ioniziraju鎒g zra鑕nja, ultrazvu鑞a cistografija 鎒 uz daljnji razvoj UZV tehnologije u budu鎛osti kod ve鎖ne djece mo鎖 zamijeniti mikcijsku cistouretrografiju.
Ako se kod djeteta dijagnosticira vezikoureteralni refluks, potrebni su daljnja dijagnostika, lije鑕nje i pra鎒nje jer ova anomalija mo緀 uzrokovati trajna o箃e鎒nja mokra鎛og mjehura i bubrega.

Shvatiti na vrijeme

Izbor antibiotika u djece ovisi o klini鑛oj slici i te緄ni infekcije, dobi djeteta, poznavanju naj鑕规ih uzro鑞ika u odre餰noj dobi i lokalnoj otpornosti bakterija. Ve鎖nom pri bla緊j infekciji lije鑕nje zapo鑙nje antibioticima na usta, dok se kod te緀 bolesne djece primjenjuju lijekovi venskim putem 10 do 14 dana. Osim antibiotika, va緉i su uzimanje ve鎒 koli鑙ne teku鎖ne, mirovanje, regularno mokrenje i sni綼vanje povi筫ne temperature.
U djece s ponavljanim uroinfekcijama i djece s priro餰nim anomalijama, prije svega refluksom, provodi se dugotrajno davanje malih doza antibiotika uz redovite mjese鑞e kontrole mokra鎒 i urinokulture.

Upale mokra鎛ih puteva u djece zna鑑jan su zdravstveni problem zbog svoje u鑕stalosti, sklonosti ponavljanju, povezanosti s anomalijama mokra鎛og sustava, potrebe za dijagnosti鑛om obradom i dugotrajnim lije鑕njem, te najva緉ije, zbog mogu鎖h trajnih o箃e鎒nja bubrega, koja mogu biti uzrokom propadanja bubre緉e funkcije, razvoja povi筫noga krvnog tlaka i komplikacija u trudno鎖. Stoga je izrazito va緉o kod svakog djeteta s povi筫nom temperaturom pregledati mokra鎢 i na vrijeme dijagnosticirati upalu. Rani po鑕tak lije鑕nja i rana dijagnosti鑛a obrada kod velikog broja djece mo鎖 鎒 sprije鑙ti mogu鎍 trajna o箃e鎒nja bubrega.