English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Kirurgija

 ostali 鑜anci
  

Dijabeti鑛o stopalo - pitanja i odgovori II.dio

  

Kad naglo zaboli

  

Zabrinjavaju鎍 izbo鑕nja

svi 鑜anci »

Kirurgija

Nespu箃eni testisi - va筧 naj鑕规a pitanja

Podijeli

Autor:
Zoran Bahtijarevi, dr. med., spec. dje鑚i kirurg
objavljeno u broju 29 (4/03)

Nespu箃eni testis obavezno se mora lije鑙ti zbog (ne)plodnosti mu筴arca, odnosno ve鎖h izgleda za razvijanje zlo鎢dnih bolesti

Retencija testisa ili nespu箃eni testis poreme鎍j je kod kojeg tijekom unutarmaterni鑞og razvoja malih dje鑑ka nije do筶o do spu箃anja testisa na njihov prirodni polo綼j, u mo筺je. Testisi mogu biti nespu箃eni samo s jedne ili s obje strane. U zdravih, u terminu ro餰nih dje鑑ka, u鑕stalost je 1-2%, ovisno o studiji. Kod nedono筫nih dje鑑ka u鑕stalost pri porodu ne箃o je ve鎍, no u dobi od godinu dana to se prakti鑞o izjedna鑙.

Zbog 鑕ga nastaje?

Testisi se zapravo zapo鑙nju razvijati u abdomenu (trbuhu). Tijekom razvoja djeteta u maternici, slijedom niza hormonalnih i anatomskih poticaja, testisi se spu箃aju prema mo筺jicama. Do poreme鎍ja spu箃anja mo緀 do鎖 u bilo kojoj fazi spu箃anja, o 鑕mu ovisi i gdje 鎒 zaostati nespu箃eni testis.

Gdje se nalazi
nespu箃eni testis?

Kako do poreme鎍ja procesa spu箃anja testisa mo緀 do鎖 u bilo kojoj fazi tog vrlo slo緀nog procesa, testis se mo緀 nalaziti bilo gdje na putu od trbuha do mo筺jica. To zna鑙 u trbuhu (箃o je najrje餰), pred ulazom u preponski kanal, u preponskom kanalu, na izlasku iz preponskog kanala te na ulazu u mo筺je. Naj鑕规e se nalazi u d緀pu ispod potko緉og masnog tkiva, nakon izlaska iz preponskog kanala.
Drugi je problem ektopi鑞i testis tj. testis koji se ne nalazi na prirodnom putu spu箃anja testisa, ve je do筶o do promjene smjera spu箃anja. Takav testis mo緀 se nalaziti oko preponskog kanala, u pubi鑞oj regiji pa 鑑k i na unutarnjoj strani natkoljenice, a vrlo rijetko i na suprotnoj strani u preponskom kanalu ili mo筺jicama.

Treba li se lije鑙ti i za箃o?

Nespu箃eni testis obavezno se mora lije鑙ti i to zbog dva razloga. Prvi je (ne)plodnost mu筴arca. Naime, testis koji se ne nalazi u mo筺jama izlo緀n je temperaturi vi筼j nego 箃o bi trebalo pa dolazi do promjena u njegovom tkivu, uslijed 鑕ga se remeti stvaranje sjemena. Drugi razlog je 箃o takav testis, ukoliko se ne spusti u mo筺je, ima ve鎒 izglede za razvijanje zlo鎢dnih bolesti. Da bi stvar bila gora, kada se razvije tumorski proces, testis koji se ne nalazi u mo筺jama nije dostupan kontroli, tako da se zlo鎢dna bolest nespu箃enog testisa u pravilu otkrije sa zna鑑jnim zaka筺jenjem.

Do kada 鑕kati da se testis spusti sam?

Oko 4% zdravih, u terminu ro餰nih dje鑑ka rodi se s jednim ili oba nespu箃ena testisa. Nakon 6 mjeseci taj postotak padne na otprilike 2%, a do dobi od godinu dana padne za jo 0.2-0.5%. Nakon toga se postotak dje鑑ka s nespu箃enim testisom prakti鑞o ne mijenja. Drugim rije鑙ma, testis ima odre餰ne 筧nse da se sam spusti u mo筺je do dobi od godinu dana. 

Lije鑙ti operacijom ili hormonalnom terapijom?

Na ovo pitanje je te筴o jednostavno odgovoriti. Hormonalna terapija pokazala je odre餰ne rezultate u djece u koje se testis nije spustio na obje strane, dok su ti rezultati zna鑑jno slabiji u dje鑑ka u kojih se testis nije spustio samo s jedne strane. Hormonalna terapija tako餰r je uspje筺a u mobilnih testisa, no, budu鎖 se takvi testisi u pravilu spuste tijekom puberteta, postoji sumnja u opravdanost terapije. Osobno, nemam ni箃a protiv poku筧ja hormonalne terapije nespu箃enog testisa, tim vi筫 箃o 鎒 testis koji je pove鎍n uslijed hormonalne terapije biti lak筫 prona鎖 i spustiti operacijskim putem ukoliko ona ne uspije. No, bez obzira za koji se oblik terapije odlu鑙te, ona treba biti dovr筫na do kraja druge godine 緄vota. Dakle, ukoliko je hormonalna terapija neuspje筺a, nema je smisla ponavljati u nedogled, ve treba planirati lije鑕nje tako da se na vrijeme stigne u鑙niti i operacijski zahvat.  

Kada je najbolje vrijeme za lije鑕nje?

Za bilo koju vrstu lije鑕nja da se odlu鑙te, po緀ljno je da se lije鑕nje dovr筰 do kraja druge godine 緄vota. Osnovni razlog je plodnost mu筴arca. Me饀narodne studije pokazale su da ve nakon 筫st mjeseci 緄vota postoje mikroskopske promjene na tkivu testisa. No, na velikim serijama mu筴araca pokazalo se da ne postoji statisti鑛a razlika u parentitetu (sposobnosti mu筴arca da postane otac) ako se testis spusti do kraja druge godine 緄vota. Nakon kraja druge godine 緄vota, sa svakom godinom parentitet pada za 10%. Jednostavno re鑕no, to zna鑙 da 10% mu筴araca u kojih je testis spu箃en u tre鎜j godini 緄vota ne鎒 mo鎖 imati djecu, 20% onih u kojih je testis spu箃en u 鑕tvrtoj godini 緄vota, 30% onih u kojih je testis spu箃en u petoj godini 緄vota itd.

Kako izgleda operacija i koliko traje oporavak?

Operacija se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu se malim rezom u preponi prona餰 testis i oslobodi priraslica. U drugom dijelu kreira se tunel prema istostranoj mo筺ji, na kojoj se tako餰r u鑙ni mali rez. Testis se provu鑕 kroz taj tunel i u鑦rsti u mo筺jama kako se ne bi ponovo povukao prema gore. Dana筺ji 筰va鑙 materijali omogu鎍vaju nam da se 筧vovi u pravilu ne moraju vaditi, ve se sami otope u organizmu.
Oporavak nakon operacije ovisi o djetetu i, naravno, operacijskom nalazu. U pravilu, le綼nje u krevetu traje 7 dana, a ku鎛a njega jo tjedan do dva. Dijete se ve鎖ni normalnih aktivnosti vrati za otprilike mjesec dana, a vo緉ja bicikla i kontaktni sportovi ne preporu鑥ju se u razdoblju od tri mjeseca.
Obostrana operacija mogu鎍 je i u nekim se zemljama i izvodi. U nas se u pravilu operira prvo jedna strana, a po kra鎒m oporavku (6 tjedana do 3 mjeseca) druga strana. To je zbog toga 箃o postoji rizik od infekcije i jakih otoka te hematoma mo筺ji, 箃o mo緀 ugroziti oba testisa. Kako je danas rizik od anestezije vrlo nizak, u nas se ipak preporu鑑 operacija u dva akta.

﹖o ako se testis ne pipa u preponi?

Ako se nespu箃eni testis ne mo緀 napipati u preponi, tada je nu緉o u鑙niti ultrazvu鑞u pretragu prepone kako bi se locirao testis. Ako se ni tada ne na餰, potrebno je u鑙niti UZV abdomena, a u slu鑑ju negativnog nalaza mo緀 se jo u鑙niti i scintigrafija testisa. To je pretraga u kojoj se djetetu daje mala koli鑙na radioaktivnog sredstva koje se specifi鑞o nakuplja u testisima. Ona mo緀 pokazati mjesto na kojem se nalazi nespu箃eni testis. No, kako ni ona nije sasvim specifi鑞a, u slu鑑ju da se testis ne mo緀 sa sigurno规u locirati, preporu鑜jivo je potra緄ti ga operacijskim putem, bilo klasi鑞om operacijom, bilo endoskopski. To je nu緉o u鑙niti kako bi se utvrdilo postoji li testis, a sve zbog ve spomenute mogu鎛osti zlo鎢dne bolesti.

﹖o su to mobilni testisi i treba li ih lije鑙ti?

Mobilni testisi su testisi koji se dio vremena ne nalaze u mo筺jama, ve se povla鑕 u preponske kanale. Me饀tim, takve testise je lako navu鎖 u mo筺je, gdje oni neko vrijeme spontano i ostaju. Obi鑞o se spontano spuste u mo筺je prilikom kupanja u toploj vodi, kada se lako mogu napipati. Mobilne testise u pravilu nije potrebno lije鑙ti, jer 鎒 se oni sami spustiti u mo筺je po鑕tkom puberteta. No, potrebno ih je pratiti kod specijalista kako se ne bi zamijenili za nespu箃ene testise i obrnuto, kako se pravi, nespu箃eni testisi ne bi proglasili za mobilne i tako izgubilo vrijeme.

﹖o 鑙niti ako je testis ostao u trbuhu?

Ako je rije o abdominalnom testisu (koji je ostao u trbu筺oj 箄pljini), tada se naj鑕规e rade dvije operacije. U prvom aktu testis se oslobodi iz trbuha i spusti do neke mjere u preponski kanal. Nakon nekoliko mjeseci se drugim aktom testis spusti do mo筺ja, gdje se u鑦rsti. Ponekad je to mogu鎒 u鑙niti u jednoj operaciji, a ponekada testis, zbog vrlo kratkih elemenata, nije mogu鎒 spustiti.

﹖o ako testisa nema?

Ako testisa nema (agenezija ili aplazija testisa), testis suprotne strane sasvim je dovoljan za normalnu funkciju, kako hormonalnu, tako i produkciju sjemena. Dapa鑕, preostali 鎒 testis pod utjecajem hormona biti naj鑕规e ve鎖 od prosje鑞og testisa.
Ukoliko se ne na饀 oba testisa, tada je potrebna detaljna obrada pedijatra endokrinologa i geneti鑑ra. Naime, potrebno je u鑙niti hormonalnu i kromosomsku analizu kako bi se odredio to鑑n spol djeteta i sa sigurno规u isklju鑙o pravi ili la緉i hermafroditizam (dvospolstvo). Ako se potvrdi mu筴i spol djeteta, potrebno je zapo鑕ti sa zamjenskom hormonalnom terapijom.

Tko treba lije鑙ti nespu箃ene testise?

Nespu箃ene testise treba lije鑙ti lije鑞ik specijaliziran za to podru鑚e. Kada je rije o hormonalnoj terapiji to je specijalist pedijatar-endokrinolog, a za operacijsko lije鑕nje treba se obratiti specijalistu dje鑚em kirurgu. U ve鎖m centrima dje鑚e kirurgije mogu鎒 je potra緄ti savjet dje鑚eg kirurga-urologa. No, u svakom slu鑑ju treba izbjegavati lije鑕nje u ustanovama i kod lije鑞ika koji nisu specijalizirani za dje鑚u patologiju.