English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Fizikalna terapija

 ostali 鑜anci
  

Trzajna ozljeda vratne kralje緉ice - novi pristup lije鑕nju

  

Zglobovi ponovno u funkciji

  

Pokretom protiv dje鑚e pretilosti

svi 鑜anci »

Fizikalna terapija

Za箃itari zdjeli鑞og dna

Podijeli

Autori:
Manuela Filipec, dipl. physioth.
Marinela Jadanec, bacc. physioth.
objavljeno u broju 84 (06/12)

Za箃itari zdjeli鑞og dna

Za odr綼vanje normalne funkcije i vitalnosti mi筰鎍 zdjeli鑞og dna va緉o je osvijestiti ih i koristiti u svakodnevnim aktivnostima

Zdravi mi筰鎖 zdjeli鑞og dna krucijalni su za svaku 緀nu i svakog mu筴arac, jer odr綼vanje njihove snage i vitalnosti poma緀 u za箃iti od mnogih problema i te筴o鎍 koje se mogu javiti.

Zdjeli鑞o dno sastoji se od dubokih i povr筰nskih mi筰鎛ih vlakana koji se prote緐 od stidnih kostiju s prednje do trtice sa stra緉je strane. Rade u skladu s trbu筺im i dubokim le餹im mi筰鎖ma, te odr綼vaju zdravlje zdjeli鑞ih organa. Napeti mi筰鎖 zdjeli鑞og dna poma緐 u zatvaranju izlaza mokra鎛e cijevi i debelog crijeva kako bi se sprije鑙lo propu箃anje mokra鎒 ili stolice, dok opu箃eni mi筰鎖 omogu鎢ju u鑙nkovito pra緉jenje mokra鎛og mjehura i debelog crijeva, te imaju va緉u ulogu u seksualnoj funkciji.

萫sto se mi筰鎖 zdjeli鑞og dna uspore饀ju s trampolinom, jer se mogu rastegnuti kao odgovor na optere鎒nje i ponovno stegnuti. Oni su poput pla箃a me饀sobno povezanih niti mi筰鎍, tetiva i ligamenata koji tvore potpornu mre緐 u bazi zdjeli鑞og obru鑑. Me饀tim, ako podnose te緄nu dulje vrijeme (npr. tijekom trudno鎒), dolazi do njihova prevelika istezanja i slabljenja te smanjenja funkcije i potpore zdjeli鑞im organima, 箃o ujedno ugro綼va integritet izlaza mokra鎛e cijevi, rodnice i debelog crijeva.

Naj鑕规i uzroci slabljenja ili o箃e鎒nja mi筰鎍 zdjeli鑞og dna su trudno鎍 i porod, kroni鑞i ka筧lj, opstipacija, podizanje te筴ih predmeta, hormonalne promjene u menopauzi, pove鎍nje prostate, starenje i fizi鑛a neaktivnost.

Slabost mi筰鎍 zdjeli鑞og dna mo緀 dovesti do spu箃anja zdjeli鑞ih organa (naj鑕规e maternice i mokra鎛og mjehura), te筴o鎍 u pra緉jenju mokra鎛og mjehura i crijeva, nemogu鎛osti zadr綼vanja mokra鎒 ili stolice, te smanjenja seksualne funkcije. Uz to, ako su mi筰鎖 zdjeli鑞og dna oslabili i ne mogu raditi u skladu s mi筰鎖ma le餫 i trbu筺im mi筰鎖ma, mo緀 se javiti strukturalna nestabilnost koja vodi k razvoju trbu筺e i le餹e boli, te obrascima kompenzacije cijelog tijela.

Vje綽e poma緐 u uspostavljanju i odr綼vanju snage i funkcije mi筰鎍 zdjeli鑞og dna, postizanju svjesnosti i kontrole, pove鎍nju protoka krvi u zdjeli鑞oj regiji, uspostavi funkcije mokrenja i defekacije, pobolj筧nju oporavka nakon operacije (prostate, maternice), pove鎍nju seksualne funkcije, a uz to pobolj筧vaju kvalitetu 緄vota. Redovitim vje綽anjem slabih mi筰鎍 zdjeli鑞og dna s vremenom dolazi do njihova ja鑑nja i ponovnoga u鑙nkovitog rada. Koliko je vje綽anje bitno, mo緀mo pokazati na primjeru studija koje upu鎢ju na to da se ukupan broj prugastih mi筰鎛ih vlakana unutar mokra鎛e cijevi smanjuje od 15. do 80. godine za dva posto godi筺je, te navode da vje綽anje mi筰鎍 zdjeli鑞og dna u trajanju od osam do 12 tjedana pove鎍va njihovu snagu za oko 30 posto.

Vje綽anje krivih mi筰鎍 - naj鑕规a pogre筴a

Naj鑕规a pogre筴a je vje綽anje krivih mi筰鎍. Prilikom poku筧ja pronalaska mi筰鎍 zdjeli鑞og dna, naro鑙to ako su slabi, ve鎖na nas napinje okolne mi筰鎛e skupine (trbu筺e mi筰鎒, mi筰鎒 bedara i stra緉jice), netko sti规e usnice, zadr綼va dah, napre緀 se do pojave crvenila lica ili mijenja izraze lica.

Kako bi se izbjeglo kori箃enje trbu筺ih mi筰鎍, potrebno je staviti dlan preko pupka prilikom vje綽anja mi筰鎍 zdjeli鑞og dna. Ako se pomi鑕 dlan ili osje鎍 napetost trbuha, treba opustiti mi筰鎒 i ponovno poku筧ti.
Kako bi se izbjeglo kori箃enje mi筰鎍 bedara i stra緉jice, potrebno je stati ili sjesti ispred ogledala, te prilikom vje綽anja mi筰鎍 zdjeli鑞og dna promatrati pomi鑕 li se tijelo polako prema gore i dolje, 箃o zna鑙 da su aktivni mi筰鎖 stra緉jice i bedara.

Zbog kori箃enja trbu筺ih, mi筰鎍 stra緉jice i bedara nakon vje綽anja mo緀 se pojaviti bol u podru鑚u trbuha ili le餫, a uslijed naprezanja i zadr綼vanja daha prilikom vje綽anja mo緀 se pojaviti glavobolja. Stoga je pravilno izvo餰nje vje綽i vrlo va緉o.

Preduvjet za po鑕tak vje綽anja mi筰鎍 zdjeli鑞og dna je mogu鎛ost njihova stiskanja bez napinjanja trbu筺ih, mi筰鎍 stra緉jice i bedara, uz normalno polagano disanje bez naprezanja.

Kako ih prona鎖 i osvijestiti

Preduvjet za pravilno izvo餰nje vje綽i za mi筰鎒 zdjeli鑞og dna je njihov pronalazak i postizanje svjesnosti. Za uspostavljanje svjesnosti mi筰鎍 zdjeli鑞og dna poma緀 njihova vizualizacija, poput privla鑕nja izvora energije od baze zdjeli鑞og obru鑑 kroz sredi箃e tijela prema vrhu glave. Ta usporedba poma緀 u povezivanju aktivnosti mi筰鎍 zdjeli鑞og dna prema unutra i gore, te pove鎍nju svjesnosti sredi筺je linije tijela.

Korak 1 - sjesti ili le鎖 s opu箃enim mi筰鎖ma stra緉jice, bedara i trbuha.

Korak 2 - u mislima poku筧ti zaustaviti mlaz mokra鎒 i potom nastaviti mokriti. Ako se vje綽a pravilno izvodi, svaki put kad se stisnu mi筰鎖 zdjeli鑞og dna kod mu筴araca 鎒 se baza penisa lagano pomicati prema trbuhu.

Korak 3 - Za postizanje svjesnosti izlaza rodnice treba staviti ka緄prst u rodnicu i poku筧ti stisnuti prst mi筰鎖ma, pa opustiti. Pritom se osje鎍 stiskanje prsta i rodnice, te pomak prema gore.

Korak 4 - u mislima poku筧ti stisnuti okrugli mi筰 oko izlaza debelog crijeva kao da se poku筧vaju zadr綼ti vjetrovi i potom se opustiti.

Za 緀ne i mu筴arce

Vje綽e za ja鑑nje mi筰鎍 zdjeli鑞og dna namijenjene su i 緀nama i mu筴arcima (osim vje綽e 2). Spore kontrakcije poma緐 pove鎍nju snage mi筰鎍, a brze kontrakcije poma緐 mi筰鎖ma da se suo鑕 i izdr緀 promjene pritiska i optere鎒nja prilikom kihanja, ka筶ja i smijeha. Prilikom izvo餰nja vje綽i vrlo je va緉o kontinuirano i pravilno disati: prije po鑕tka vje綽e udahnuti zrak, prilikom zadr綼vanja stisnutih mi筰鎍 (kontrakcije) izdisati zrak, a prilikom opu箃anja mi筰鎍 polako ponovno udahnuti.

Spore kontrakcije

Vje綽a 1 - Stisnite sna緉o mi筰鎒 oko izlaza debelog crijeva i mokra鎛e cijevi zajedno, potom ih podignite prema unutra. Poku筧jte zadr綼ti stisnute mi筰鎒 broje鎖 do pet, a potom ih polako opustite. Pritom 鎒te imati osje鎍j "pu箃anja mi筰鎍". Vje綽u je potrebno izvoditi sna緉o, polako i kontrolirano i ponoviti je pet puta.
Vje綽a 2 - Stisnite i podignite zajedno, pa pojedina鑞o i naizmjence izlaz mokra鎛e cijevi, rodnice i debelog crijeva zajedno prema unutra (sebi) i gore (prema pupku), zadr緄te broje鎖 do sedam i polako opustite. Ponovite vje綽u osam puta.
Vje綽a 3 - Stisnite i podignite naizmjence i pojedina鑞o izlaz debelog crijeva, pa izlaz mokra鎛e cijevi. Svaki izlaz zadr緄te stisnutim dok nabrojite do pet i potom polako opustite mi筰鎒. Vje綽u ponovite pet puta sa svakim izlazom.

Brze kontrakcije

Vje綽a 1 - Brzo i sna緉o koliko mo緀te stisnite izlaz debelog crijeva i mokra鎛e cijevi, podignite i odmah opustite bez zadr綼vanja kontrakcije. Ponovite osam brzih kontrakcija.
Vje綽a 2 - Brzo i sna緉o koliko mo緀te stisnite zajedno, pa pojedina鑞o izlaz mokra鎛e cijevi, rodnice i debelog crijeva, te opustite odmah bez zadr綼vanja kontrakcije. Ponovite deset brzih kontrakcija.
Vje綽a 3 - Brzo i sna緉o koliko mo緀te stisnite izlaz debelog crijeva i opustite bez zadr綼vanja kontrakcije. Ponovite deset brzih kontrakcija. Potom brzo i sna緉o koliko mo緀te stisnite izlaz mokra鎛e cijevi i odmah opustite bez zadr綼vanja kontrakcije. Ponovite osam brzih kontrakcija.

Vaginalni sto筩i

Vaginalni sto筩i su utezi koji se stavljaju u rodnicu. Te緄na sto筩a daje poticaj prilikom vje綽anja i omogu鎢je ja鑥 kontrakciju i progresiju vje綽anja. Bitno je doziranje duljine vje綽anja i te緄ne sto筩a (15-20 min.) jer dulje zadr綼vanje kod nedovoljno jakih mi筰鎍 zdjeli鑞og dna mo緀 smanjiti prokrvljenost i dotok kisika, uzrokovati mi筰鎛i zamor, bol i kontrakciju okolnih mi筰鎛ih skupina.


Prikaz seta vaginalnih sto綼ca

Prilikom vje綽anja mi筰鎍 zdjeli鑞og dna va緉o je povremeno pove鎍nje optere鎒nja (zadr綼vanjem dulje kontrakcije, smanjenjem razdoblja odmora izme饀 kontrakcija, pove鎍njem brzine izvo餰nja kontrakcije, pove鎍njem broja ponavljanja, frekvencije i trajanja vje綽anja), progresija vje綽anja mi筰鎍 zdjeli鑞og dna (promjenom polo綼ja tijela od le緀鎒g, sjede鎒g, 鑕tverono緉og do stoje鎒g ili dodavanjem tri do 鑕tiri brze kontrakcija na vrhuncu, zadr綼vanje kontrakcije ili kori箃enje vaginalnih ili rektalnih sto綼ca, 箃o je u鑙nkovita metoda za pove鎍nje snage) i odr綼vanje (nu緉o je redovito, barem jednom tjedno vje綽ati mi筰鎒 zdjeli鑞og dna).

Kad navedene vje綽e mo緀te izvoditi bez napora, pove鎍jte broj ponavljanja (za dvije do tri kontrakcije svaki put), duljinu zadr綼vanja kontrakcije (za jednu do dvije sekunde svaki put), smanjite odmor izme饀 vje綽i te vje綽e izvodite nakon le緀鎒g polo綼ja u sjede鎒m, pa 鑕tverono緉om i stoje鎒m polo綼ju.

Sastavni dio 緄vota

U zaklju鑛u mo緀mo re鎖 da je za odr綼vanje normalne funkcije i vitalnosti mi筰鎍 zdjeli鑞og dna va緉o ne samo osvijestiti ih nego ih i koristiti u svakodnevnim aktivnostima (npr. stisnuti mi筰鎒 zdjeli鑞og dna prilikom no筫nja ili podizanja predmeta) i situacijama (npr. prilikom iznenadne promjene intraabdominalnog tlaka kod kihanja, ka筶ja i smijeha), tako da postanu sastavni dio 緄vota.