English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Otorinolaringologija

 ostali 鑜anci
  

Primarni hiperparatireoidizam - 箃o je, kako se dijagnosticira i lije鑙

  

Posumnjajte i na alergiju

  

Blom-Singerov - program brzog odgovora

svi 鑜anci »

Otorinolaringologija

Mikrobi u akciji...

Podijeli

Autori:
prim. mr. sc. Kre筼 Zurak, dr. med., spec. otorinolaringolog i plasti鑞i kirurg glave i vrata
dr. sc. Jakov Ajduk, dr. med., spec. otorinolaringolog i audiolog
objavljeno u broju 98 (09/15)

Mikrobi u akciji...

Naj鑕规i razlog posjeta lije鑞iku je upala 綿rijela, koje zbog velike koncentracije limfati鑞og tkiva jako reagira na upalni proces

Usna 箄pljina ulaz je u dva vitalna sustava - di筺i i probavni. S obzirom na izlo緀nost tih sustava utjecajima iz okoli筧, radi njihove obrane razvili su se specifi鑞i mehanizmi za箃ite od razli鑙tih vanjskih patogena.
Mehani鑛u barijeru 鑙ni sluznica koja se oplahuje sekretom 緇ijezda slinovnica, 箃o uz ulogu u probavi hrane, ima i za箃itnu funkciju, jer sadr綼va niz za箃itnih 鑙mbenika, poput imunoglobulina, citokina i dr. U usnoj 箄pljini obitava raznolika mikrobiolo筴a flora, koja onemogu鎢je razvoj patogenih mikroorganizama. Flora usne 箄pljine sadr緄 razli鑙te bakterije, gljive, protozoe i viruse. Naj鑕规e bakterije koje naseljavaju usnu 箄pljinu su gram-pozitivni aerobi, uklju鑥ju鎖 alfa i beta hemoliti鑛i streptokok, koji u zdravom organizmu ne izazivaju bolest.
Razli鑙ta stanja organizma, primjerice trudno鎍 ili uzimanje nekih lijekova, mogu izazvati promjene u lu鑕nju i sastavu sline, 箃o mo緀 utjecati na slabljenje obrane u usnoj 箄pljini. Na mikrofloru usne 箄pljine mogu utjecati i lokalni ili sistemski poreme鎍ji, 箃o s jedne strane rezultira naseljavanjem patogenih mikroorganizama, a s druge i dotad nepatogeni mikroorganizmi mogu postati patogeni.

Upale sluznice usne 箄pljine

Uzro鑞ici upale sluznice usne 箄pljine (stomatitis) mogu biti virusi i bakterije, pri 鑕mu se ve鎖na njih od zara緀ne osobe prenosi kaplji鑞im putem, ali i gljive. Upala, me饀tim, mo緀 biti i manifestacija neke sistemske bolesti, jer neke od njih, primjerice 筫鎒rna bolest (diabetes mellitus), pove鎍vaju u鑕stalost upalnih procesa u usnoj 箄pljini. Isti u鑙nak ima i dugotrajno uzimanje antibiotika i imunosupresiva, kao i bolesti koje djeluju imunosupresivno (npr. AIDS). Osobitu pozornost valja obratiti na operativne zahvate i ozljede u usnoj 箄pljini, koji mogu dovesti do opse緉ih upalnih procesa. U tom slu鑑ju upalni proces mo緀 ostati lokaliziran, ali i zahvatiti druge udaljene sustave, primjerice sr鑑no-緄lni, mokra鎛i. Upala usne 箄pljine ve鎖nom nema samo lokalni karakter, nego zbog anatomske povezanosti i blizine zahva鎍 i gornje di筺e putove (綿rijelo, nos, grkljan).

Virusne infekcije - Naju鑕stalije su upale virusne etiologije, a naj鑕规i su uzro鑞ici iz porodice ljudskih herpes virusa i ljudskih papiloma virusa. Infekcija usne 箄pljine ljudskim herpes virusom (tip 1) manifestira se vezikuloznim promjenama (mjehuri鎖) po usnama, tvrdom nepcu, jeziku i 綿rijelu. Mo緀 biti pra鎒na i op鎖m simptomima, slabo规u i povi筫nom temperaturom. Nakon nekoliko dana mjehuri鎖 spontano pucaju i zarastaju za tjedan do dva. U terapijskom smislu preporu鑥je se simptomatska terapija, a lije鑕nje antivirusnim lijekovima indicirano je samo kod oboljelih s oslabljenim (kompromitiranim) imunim sustavom. U slu鑑ju naknadne bakterijske infekcije (superinfekcije) indicirano je antibiotsko lije鑕nje.

Gljivi鑞e infekcije - Kod pacijenata koji se lije鑕 antibioticima, imunokompromitiranih te oboljelih od 筫鎒rne bolesti 鑕ste su gljivi鑞e infekcije u usnoj 箄pljini. Naj鑕规i uzro鑞ik je Candida albicans, 鑕st sastavni dio mikroflore usne 箄pljine. Infekcija nema simptoma, ili se o鑙tuje kao peckanje u ustima. Lokalno se nalaze bjelkaste naslage koje se lako mehani鑛i skidaju, a ispod kojih se uo鑑va jarko crvena sluznica. Kako bi se potvrdila dijagnoza, potrebno je uzeti bris za mikrobiolo筴u analizu. Za lije鑕nje se propisuju antimikotici (sredstva za lije鑕nje gljivi鑞ih infekcija), koji se mogu primjenjivati lokalno i sistemski. U ve鎖ni slu鑑jeva dovoljno je lokalno lije鑕nje antimikoticima u obliku gela. Va緉u ulogu ima i odr綼vanje higijene usne 箄pljine.

Sistemske bolesti - Neke sistemske bolesti (lupus eritematodes, Crohnova bolest, razni oblici pemfigusa...) u klini鑛oj prezentaciji 鑕sto imaju izra緀ne manifestacije na sluznici usne 箄pljine. U tom slu鑑ju lije鑙 se primarna bolest, a za manifestacije u usnoj 箄pljini preporu鑥ju se lokalni antiseptici i poja鑑na higijena usne 箄pljine.

Nutritivni status - I nedostatak vitamina (niacin), 緀ljeza te nekih drugih mikroelemenata mo緀 se o鑙tovati promjenama u usnoj 箄pljini, kao 箃o su pe鑕nje u ustima, crvena i bolna sluznica jezika i usana.

Afte - Relativno 鑕st problem u usnoj 箄pljini su aftozne promjene, tj. kraterasta, bolna o箃e鎒nja sluznice nepoznata uzroka. Za njih sigurna lijeka nema, pa se obi鑞o preporu鑥ju lokalni antiseptici, eventualno lokalni kortikosteroidni preparati i sredstva protiv bolova (analgetici).

Druge promjene - Na povr筰ni jezika pojavljuju se i promjene koje svojim izgledom zabrinjavaju pacijente, ali su dobro鎢dna (benigna) karaktera, primjerice izrazito izbrazdan jezik (lingua geographica) i druge promjene.

Nisu po箃e餰ne ni ni緀 strukture

Upala 綿rijela (faringitis) - Naj鑕规i razlog posjeta lije鑞iku upravo je upala 綿rijela, koje zbog velike koncentracije limfati鑞og tkiva (nep鑑ne tonzile, 綿rijelna tonzila ili adenoidi, jezi鑞a tonzila) jako reagira na upalni proces. 甦rijelo je izlo緀no sli鑞im patogenima kao i usna 箄pljina, ali i drugim bakterijama (npr. Staphylococcus aureus, streptokoki grupe C, G i F, Mycoplasma pneumoniae i drugi). Od bakterijskih upala naj鑕规a je upala uzrokovana beta hemoliti鑛im streptokokom grupe A (Streptococcus pyogenes). Ipak, naj鑕规i uzrok faringitisa su virusi (rhinovirus, adenovirus, influenza, parainfluenza, corona, herpes simplex...).
Glavne manifestacije su bol u grlu, povi筫na temperatura i ote綼no gutanje, ali bez curenja nosa. Prilikom pregleda vidi se crvena i ote鑕na (edematozna) sluznica 綿rijela. U dijagnosti鑛om smislu treba uzeti bris grla za mikrobiolo筴u analizu i ispitati osjetljivost izolirane bakterije na uobi鑑jene antibiotike. Naj鑕规e se propisuju antibiotici na bazi penicilina, a u slu鑑ju alergije na penicilin ordinira se neki od cefalosporinskih ili makrolidnih antibiotika.
Rijetke, ali mogu鎒 sistemske komplikacije nelije鑕nog faringitisa uzrokovane beta hemoliti鑛im streptokokom su reumatska groznica (sistemska bolest koju karakteriziraju visoka temperatura, upala sr鑑nog mi筰鎍 ili sr鑑nih zalistaka, upala zglobova) i poststreptokokna upala bubrega (glomerulonefritis).

Upala tonzila (tonzilitis) - Prilikom svakog pregleda grla posebna pozornost pridaje se izgledu tonzila. Uzro鑞ici upale tonzila su ve nabrojani uzro鑞ici upale u ustima i 綿rijelu. U slu鑑ju 鑕stih upala tonzila obi鑞o je indicirano njihovo operativno odstranjenje. Komplikacije upale tonzila mogu biti lokalne i sistemske. Jedna od 鑕stih lokalnih komplikacija je peritonzilarni apsces (筰renje upale s tonzile u meka tkiva oko tonzile), koji, ako se ne lije鑙, mo緀 izazvati komplikacije u smislu apscesa dubokih struktura vrata i prsnog ko筧 s fatalnim ishodom.

Upala sluznice nosa i nosnog 綿rijela (rinitis, rinofaringitis) - Kad virusni uzro鑞ici upale zahvate sluznicu nosa i nosnog 綿rijela, dovode do simptoma prehlade. Upala se tada manifestira za鑕pljenjem nosa, sekrecijom iz nosa, malaksalo规u, povi筫nom temperaturom, glavoboljom i grloboljom. Obi鑞a prehlada spontano prolazi bez ikakve specifi鑞e terapije. U akutnoj fazi preporu鑥ju se simptomatska terapija (sredstva protiv bolova, kapi za nos, puno teku鎖ne...) i mirovanje. Antibiotska terapija indicirana je samo kod bakterijske superinfekcije.

Manifestacije kod sistemskih virusnih infekcija - Neke sistemske virusne bolesti, kao 箃o su ospice, vodene kozice ili infekciozna mononukleoza, uz op鎒 i specifi鑞e simptome, dovode do promjena na sluznici nosa, usne 箄pljine i 綿rijela. Promjene na sluznici katkad olak筧vaju dijagnozu, ali mogu dovesti i do zabune. Dijagnoza se naj鑕规e postavlja na osnovi klini鑛e slike, a definitivno potvr饀je serolo筴im testovima (potvrda prisutnosti odre餰nih protutijela u krvi).

Upala hrskavice grkljana (epiglotitis) - Upala hrskavice grkljana osobito je opasna, naj鑕规e kod djece, kod koje mo緀 do鎖 do akutna edema grkljana i gu筫nja. 萫sti uzro鑞ici, Haemophilus influenzae tip B (HiB) i Streptococcus pneumoniae, mogu biti prisutni u 綿rijelu zdrave djece. Danas postoji cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B, 箃o je jako smanjilo u鑕stalost tog tipa upale. Simptomi obi鑞o po鑙nju kao duboka bol u grlu, povi筫na tjelesna temperatura i respiratorni stridor (zvu鑞i fenomen kod su緀nja di筺og puta). Za postavljanje dijagnoze iznimno je va綼n vizualni pregled epiglotisa. Lije鑕nje je nu緉o u bolni鑛im uvjetima pod nadzorom lije鑞ika educiranog za pru綼nje odgovaraju鎖h medicinskih postupaka (osiguravanje prohodnosti di筺og puta).

Upala grkljana (laringitis) - U zimsko vrijeme 鑕sta je upala grkljana, a naj鑕规i uzro鑞ici su prethodno opisani virusi. Karakteriziraju je ka筧lj i promuklost, uz osje鎍j svrbe綼 u grlu. Upala obi鑞o nema samo lokalni karakter nego zahva鎍 cijeli gornji di筺i sustav. Laringitis je osobito opasan kod djece zbog malog promjera grkljana, pa kod njih ve i mala oteklina sluznice mo緀 dovesti do zatvaranja lumena i gu筫nja. Lije鑕nje se provodi inhalacijama aerosolom, u kojem mogu biti razli鑙ti lijekovi (npr. micronephrin, kortikosteroidi...), i sistemskim davanjem kortikosterioda.
U svakom slu鑑ju, doista velik broj uzro鑞ika mo緀 izazvati upalu usne 箄pljine i gornjih di筺ih putova. Prije otkri鎍 antibiotske terapije velik broj bakterijskih upala zavr筧vao je smrtnim ishodom. Pa ni danas nisu rijetke po 緄vot opasne komplikacije nelije鑕nih upala gornjega di筺og sustava. Upravo je zbog toga va緉o na vrijeme postaviti dijagnozu i lije鑙ti bolest na odgovaraju鎖 na鑙n.