English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Fizikalna medicina

 ostali 鑜anci
  

Rekreativci - oprez u sportu

  

Zako鑕n vrat 箃o mo緀 biti razlog?

  

Prevencijom skolioze do zdravije dje鑚e kralje緉ice

svi 鑜anci »

Fizikalna medicina

゛ka i njezine boljke

Podijeli

Autor:
Vesna Budi筰n, dr. med., spec. fizijatar - reumatolog, pro鑕lnica Poliklini鑛og odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
objavljeno u broju 103 (12/06)

゛ka i njezine boljke

Kao izvr筺i i slo緀ni organ, 筧ka je izlo緀na razli鑙tim optere鎒njima koja mogu dovesti do razvoja brojnih bolesti i o箃e鎒nja, a u kona鑞ici i nemogu鎛osti funkcioniranja u svakodnevnom 緄votu

Ljudska 筧ka je najsavr筫niji, multifunkcionalni organ sustava za kretanje. Njezina jedinstvena i izrazito slo緀na anatomska gra餫 omogu鎢je joj veliku pokretljivost i prilagodljivost. U funkciji 筧ke su rameni, lakatni i ru鑞i zglob, koji joj, kao izvr筺om organu, omogu鎢ju zauzimanje razli鑙tih polo綼ja i izvr筧vanje kako grubih tako i najfinijih kretnji. Kao izvr筺i i slo緀ni organ, 筧ka je izlo緀na razli鑙tim optere鎒njima, koja mogu dovesti do razvoja brojnih bolesti i o箃e鎒nja, a u kona鑞ici i nemogu鎛osti funkcioniranja 筧ke u svakodnevnom 緄votu.

Osteoartritis

Osteoartitis (artroza ili osteoartroza) 筧ke je degenerativna bolest zglobova koju karakterizira gubitak zglobne hrskavice, su緀nje zglobnog prostora i nastanak nove kosti (osteofiti) na rubovima zglobova. Bol se javlja u zahva鎒nim zglobovima koji postaju zadebljali, deformirani i smanjene pokretljivosti. Bolest se 鑕规e javlja kod 緀na. Lije鑕nje osteoartritisa 筧ke provodi se lijekovima koji smanjuju bol i upalu, kao i procedurama fizikalne terapije.
Artrozom su naj鑕规e zahva鎒ni krajnji zglobovi prstiju, kada govorimo o Heberdenovoj poliartrozi jer zahva鎍 vi筫 prstiju, naj鑕规e na obje 筧ke. Po鑙nje osje鎍jem mravinjanja u jagodicama prstiju i pojavom boli uz lagano oticanje i crvenilo zahva鎒nog zgloba. Postupno se stvaraju po dva ko箃ana 鑦ori鎍 na krajnjim zglobovima prstiju. Pojavom 鑦ori鎍 bolovi prestaju, ali zaostaju deformirani zglobovi.
Heberdenovi 鑦ori鎖 vrlo su 鑕sti u 緀na, 鑑k i 10 puta 鑕规i nego u mu筴araca. Obi鑞o nastaju nakon 50. godine 緄vota i naslje饀ju ih 緀ne u obitelji kroz nekoliko generacija.
Heberdenova artroza mo緀 prouzro鑙ti samo manje funkcijske smetnje, poput ote綼nih finijih kretnji prstiju (npr. pri 筰vanju), ali ujedno je i estetski nedostatak.
Ako artroza zahvati i srednje zglobove prstiju 筧ka, tada se naziva Bouchardova poliartroza. 萫规a je u 緀na starije 緄votne dobi i tako餰r je vezana uz naslije餰. I ona dovodi do o箃e鎒nja zglobova sa stvaranjem po dva 鑦ori鎍 na zahva鎒nom zglobu. Kako su zahva鎒ni srednji zglobovi 筧ke, nepovoljnija je od Heberdenove, jer uz bol dolazi i do ograni鑕nja pokreta savijanja i ispru綼nja prstiju, pa osnovne funkcije 筧ke - hvatanje i dr綼nje - mogu biti umanjene i ote綼ne, 箃o dovodi do smanjene radne sposobnosti i te筴o鎍 u aktivnostima svakodnevnog 緄vota.
Rizartroza palca je artroza koja zahva鎍 "korijenski" zglob palca na 筧ci (riza = starogr鑛i naziv za korijen). 萫规e obolijevaju 緀ne u starijoj 緄votnoj dobi 鑙ja je 筧ka bila izlo緀na ve鎖m radnim optere鎒njima na poslu ili u ku鎍nstvu. Napredovanjem bolesti propada hrskavica zgloba i slabe me饀ko箃ane veze, 箃o dovodi do djelomi鑞og i硅a筫nja "korjenskog" zgloba palca poput stepenice. Kretnje palcem su jako bolne i ograni鑕ne, pa postupno propadaju i mi筰鎖 uz palac te palac gubi snagu.

Gangliom

Gangliom je dobro鎢dni potko緉i tumor na 筧ci, odnosno 鑦ori ispunjen 緀latinoznom tvari koja se stvara u zglobu ili ovojnici tetive mi筰鎍. Nalazi se ispod ko緀 i naj鑕规e pojavljuje u podru鑚u ru鑞og zgloba sa strane dlana, a na prstima s bo鑞e ili stra緉je strane. Tipi鑞og su izgleda o箃ro ograni鑕ne okruglaste tvorbe koja uzdi緀 povr筰nu ko緀, uglavnom je malog promjera i rijetko prelazi veli鑙nu od 2 cm. Naj鑕规e
ne izaziva bol, osim ako priti规e 緄vac ili krvnu 緄lu.
Uzrokom mogu biti ponovljene mikrotraume, odnosno u鑕stale iritacije zgloba, tetiva i tetivnih ovojnica. 萫规e se javlja u 緀na nego u mu筴araca. Velik broj ganglioma spontano nestaje, naro鑙to kod mla餴h osoba.
Naj鑕规i razlog zbog kojeg se bolesnici javljaju na pregled je estetski. Ako gangliom bolesniku smeta ili je bolan i osjetljiv, mo緀 se u鑙niti injekcijska aspiracija njegova sadr綼ja. Ne uspije li taj postupak, uklanja se kirur筴im putem.

﹌ljocavi prst

﹌ljocavi prst (engl. trigger finger) ili stenoziraju鎖 tenosinovitis nastaje zbog zadebljanja tetiva i/ili njihovih ovojnica, 箃o dovodi do ote綼nog i bolnog savijanja i/ili ispru綼nja prsta. Prilikom kretnji u zahva鎒nom prstu dolazi do preskoka, "筴ljocanja" i ko鑕nja prsta.
Naj鑕规i uzrok nastanka su 鑕ste mikroozljede tetive i njezine ovojnice zbog ponavljaju鎖h i nepravilnih pokreta prstiju i 筧ke u svakodnevnom radu. Pojavljuje se prije svega u 緀na, naj鑕规e na srednjem prstu, a potom prstenjaku i palcu. Lije鑙 se primjenom kortikosteroida u tetivnu ovojnicu i primjenom fizikalne terapije, a ako nema pobolj筧nja, mora se provesti kirur筴o lije鑕nje.

Dupuytrenova kontraktura

萫sta je bolest koja zahva鎍 potko緉u ovojnicu dlana i ovojnice prstiju, pri 鑕mu se javljaju potko緉i 鑦ori鎖, zatim tra鑓i i na kraju ote綼no savijanje prstiju.
U kasnijim fazama mo緀 zahvatiti i ko緐 te dovesti do savijanja i skvr鑕nosti jednog ili vi筫 prstiju prema dlanu. Bolovi se rijetko javljaju.
Naj鑕规e zahva鎍 鑕tvrti pa peti prst, zatim srednji prst, potom palac, a najmanje ka緄prst, obi鑞o dominantne ruke. Bolest je nasljedna i puno 鑕规e se javlja kod mu筴araca, ali i kod bolesnika s epilepsijom, dijabetesom, alkoholnom cirozom jetre, pu筧鑑 i kroni鑞ih plu鎛ih bolesnika.
Bolesnici se javljaju lije鑞iku radi nemogu鎛osti ispru綼nja prsta ili prstiju. Lije鑕nje je operacijsko, s tim da se najprije poku筧va lije鑙ti injekcijama kortikosteroida.

De Quervainova bolest

Bolno stanje koje nastaje kao posljedica iritacije tetiva i tetivnih ovojnica mi筰鎍 palca koji sudjeluju u pokretu kojim palac odmi鑕mo od dlana i na stranu. Ubrajamo je u skupinu sindroma prenaprezanja jer je posljedica brojnih ponavljanja istovrsnih pokreta koji dovode do mikroo箃e鎒nja te posljedi鑞og zadebljanja tetiva i njihovih ovojnica.
Javlja se kod fizi鑛ih radnika, sporta筧, igra鑑 golfa, tenisa鑑, baca鑑 diska i koplja, a 鑕sta je i me饀 glazbenicima (pijanisti i bubnjari). Sedam do devet puta bolest je 鑕规a u 緀na. Taj nerazmjer se obja筺java ve鎖m opsegom pokreta pomicanja 筧ke u stranu. Bol je najja鑕 izra緀na iznad stiloidnog nastavka pal鑑ne kosti i poja鑑va se prilikom pomicanja 筧ke i pri stisku 筧ke. Mo緀 biti prisutna i oteklina.
Uvijek se po鑙nje s neoperacijskim lije鑕njem, to jest imobilizacijom palca i podlaktice ortozom, kako bi se smanjila aktivnost palca i 筧ke, a provode se i fizioterapijski postupci. U slu鑑ju perzistiranja tegoba mogu se injicirati kortikosteroidi u podru鑚e oko zahva鎒nih tetiva, a kod upornih i kroni鑞ih slu鑑jeva mora se provesti kirur筴o lije鑕nje.

Kienb鯿kova bolest

Ovu bolest, kod koje postupno odumire polumjese鑑sta kost 筧ke (avaskularna nekroza), va緉o je na vrijeme dijagnosticirati jer se u po鑕tnim stadijima mo緀 uspje筺o i potpuno izlije鑙ti, 箃o nije mogu鎒 u kasnijim stadijima bolesti. Nastaje kao posljedica ponavljanih trauma ru鑞oga zgloba i naj鑕规e se javlja na dominantnoj ruci mu筴araca u mla餺j 緄votnoj dobi.
Po鑙nje s bolovima u zape规u, iznad polumjese鑑ste kosti, uz smanjivanje opsega pokreta i gubitak snage stiska 筧ke. S obzirom na to da u po鑕tnim stadijima nalaz standardnog radiograma mo緀 biti normalan, da bi se dokazala bolest, potrebno je u鑙niti MR ili CT ru鑞og zgloba. U po鑕tnim stadijima mogu鎒 je konzervativno lije鑕nje imobilizacijom, no uglavnom se lije鑙 kirur筴im putem.