English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Neurologija

 ostali 鑜anci
  

Visoke temperature prijete

  

Iskrivljen pogled u ogledalu (2. dio)

  

Prediktor mo綿anog udara

svi 鑜anci »

Neurologija

Lumbalna diskopatija - mikrotraume naj鑕规i uzrok

Podijeli

Autor:
prim. dr. sc. Damir Kova, dr. med., spec. neurokirurg
objavljeno u broju 46 (2/06)

Lumbalna diskopatija - mikrotraume naj鑕规i uzrok

Mnogi uzroci mogu poremetiti sklad funkcije diska, a jedna od naj鑕规ih je vibracijska trauma, pa su profesionalni voza鑙 najvi筫 pogo餰ni

Stranica: [1] 2 »

Lumbalna diskopatija vrlo je va綼n medicinski i socijalni problem. Tu tvrdnju najbolje ilustriraju istra緄vanja pojedinih autora koji nalaze da se ponavljaju鎍 bol u le餴ma, uzrokovana bole规u diska, javlja 鑑k u 53 posto radno sposobnih ljudi, od 鑕ga u 60 posto onih koji se bave te緄m fizi鑛im poslovima. Smatra se da vi筫 od 80 posto pu鑑nstva tijekom 緄vota ima iskustvo s bolovima u le餴ma.
Bol u le餴ma jedna je od naj鑕规ih tegoba koje bolesnika dovode lije鑞iku. U SAD-u bol u le餴ma uzrok je u prosjeku 12 posto bolovanja, a tro筴ovi su 16 milijardi dolara godi筺je, kako oni koji se odnose na zdravstvo, tako i oni zbog izgubljenih sati rada. Neki autori navode da se 70 posto bolesnika s bolom u donjem dijelu kri綼 oporavi za tri tjedna, a 90 posto u roku 筫st do 12 tjedana. Izvje规a s invalidskih komisija pokazuju da se u鑕stalost diskopatija kre鎒 i do 35 posto. Bitno je i da je ve鎖na bolesnika s hernijom slabinskog diska u najaktivnijoj 緄votnoj i radnoj dobi.

Tisu鎢 operiranih godi筺je


CT prikaz hernije diska L4-L5

Broj oboljelih pove鎍va se kad su posrijedi zanimanja koja obiluju mikrotraumama (voza鑙, tesari, rudari, gra餰vinski radnici, medicinske sestre i sli鑞a zanimanja). S obzirom na kroni鑞ost u trajanju hernije slabinskog (lumbalnog) diska, kao i na mogu鎛ost daljnjeg pogor筧nja, posljedice se ne odra綼vaju samo na gospodarskom planu nego i na psihosocijalnom stanju oboljeloga. Kroni鑞e psihoemocionalne udare u po鑕tku uzrokuju bolovi, 鑕sto i nesposobnost kretanja, a kasnije se javlja i osje鎍j ugro緀nosti osobne i obiteljske egzistencije. Broj operiranih bolesnika u nas je u porastu, a jo znatnije u svijetu. U Hrvatskoj se godi筺je operira oko 1000 bolesnika s hernijom slabinskog diska, u Njema鑛oj vi筫 od 25.000, a u SAD-u i vi筫 od 300.000 bolesnika.

Disk kao amortizer


Shematizirani prikaz kralje筴a koji je proboden

Disk koji se nalazi izme饀 kralje綼ka mo緀mo usporediti s amortizerom. Sastoji se od mek筫g unutarnjeg dijela i vanjskoga prstenastog. Taj amortizer funkcionira pod odre餰nim tlakom, na odre餰ni na鑙n. Niz uzroka mo緀 poremetiti sklad funkcije diska, a jedan od naj鑕规ih je vibracijska trauma. To dokazuje podatak da su, od bolesnika koji se javljaju na pregled, najzastupljeniji profesionalni voza鑙. Dakako, 鑕sti uzroci su i rad u nefunkcionalnom polo綼ju, 鑙mbenici o箃e鎒nja cirkulacije diska, sportske ozljede, konstitucijski 鑙mbenici, rje餰 trzajna trauma i dr.
Ako uzro鑞ik nastavi djelovati, dolazi do pritiska diska na korijene 緄vaca u njegovoj blizini, 箃o se manifestira bolom, trncima u nogama, koji se naj鑕规e tuma鑕 kao i筰jas. Dakako, nije kod svakog i筰jasa rije o herniji slabinskog diska, no 鑕sto
je upravo to njezin simptom. Lije鑕nje je tada konzervativno, 箃o podrazumijeva mirovanje, lijekove protiv bolova, lije鑕nje pod kontrolom lije鑞ika op鎒 medicine, neurologa i fizijatra. Danas postoji vrlo 筰roka paleta lijekova i konzervativni tretman. No, on nije uvijek uspje筧n, pa se izdvajaju bolesnici koje mo緀 izlije鑙ti jedino operacijski zahvat.

Kad i za箃o operacija

Trajanje konzervativnog lije鑕nja bolesnika s hernijom slabinskog diska i do godine dana, kako se spominje u literaturi, nije pravilo. Naime, i kod prvih klini鑛ih simptoma katkad je rije o te筴im o箃e鎒njima diska, kad dolazi do gubitka funkcije nogu, nekontrolirana mokrenja ili stolice. Ako nije posrijedi brzo i progresivno neurolo筴o o箃e鎒nje, ve鎖na lije鑞ika sla緀 se s 鑕kanjem od tri do 筫st mjeseci, uz konzervativnu terapiju. Mnogi stru鑞jaci s tog podru鑚a navode da tri tjedna bolni鑛e i tri mjeseca ambulantne terapije mora biti dovoljno da konzervativno lije鑕nje dovede do terapijskog u鑙nka. Ako nakon tog vremena nema pobolj筧nja, valja izabrati jednu od operacijskih metoda lije鑕nja.
Cilj je operacije uklanjanje boli, vra鎍nje funkcije te usporavanje daljnjih patofiziolo筴ih zbivanja. Danas se primjenjuje cijeli niz operacijskih metoda u lije鑕nju hernije slabinskog diska, kojima je cilj dekompresija 緄v鑑ne strukture oko diska i uklanjanje diskalne mase.

Klasi鑞i operacijski pristup

Razvijao se vi筫 od 60 godina. Stalno napredovanje dijagnostike, kirur筴e tehnike i tehnologije medicinskih instrumenata va緉e su stepenice u razvoju operacijskih metoda lije鑕nja. Otvorene operacijske metode i danas su temelj u lije鑕nju mnogih bolesnika. Tim se na鑙nom makroskopski, ili jo bolje mikroskopski, prika緀 bolesni disk i pritisnuti 緄vac te se disk ukloni, a 緄vac oslobodi pritiska.

Kemijske metode nisu za緄vjele

Rezultati konvencionalne kirurgije slabinskog diska, koja je uvedena 1934. godine, unato napretku mikrokirur筴e tehnike, ne zadovoljavaju uvijek. Zbog toga je po鑕lo traganje za novim pristupom bolesnom disku. Jedna od istra緄vanih metoda potaknula je nadu u uspje筺o lije鑕nje. To je svojedobno bila kemonukleoliza (poznatija pod imenom papainizacija). No, s godinama se pokazalo da metoda ne zadovoljava (izazivala je alergijske reakcije i dr.), pa je napu箃ena u mnogim svjetskim centrima. Ve鎖na kemijskih metoda lije鑕nja jo se istra緐ju. U svakom slu鑑ju, cilj je djelovati na promjenu opsega i pomicanje mase diska.

Stranica: [1] 2 »