Terapijsko jahanje

Dječje zdravlje / Rast i razvoj

Udruga MOGU radi na razvoju terapijskoga, rekreativnoga i sportskog jahanja za osobe svih dobnih skupina s različitim oblicima fizičkih, mentalnih i emocionalnih oštećenja

Cilj rada ove udruge je unaprijediti kvalitetu življenja osoba s posebnim potrebama kroz izvanredne učinke terapijskog jahanja. Osim na razvoju terapijskoga, rekreativnoga i sportskog jahanja za osobe svih dobnih skupina s različitim oblicima fizičkih, mentalnih i emocionalnih oštećenja, udruga ujedno nudi i hipoterapiju te otvara mogućnost za bavljenje sportskim aktivnostima osobama s posebnim potrebama. Cilj je terapije unaprijediti kvalitetu življenja osoba s posebnim potrebama kroz izvanredne učinke terapijskog jahanja.

Uspjesi - Sedam državnih prvenstava, šest međunarodnih natjecanja, dva svjetska prvenstva, PI Sidney i PI Atena, brojne medalje, samo su neki od uspjeha kroz koje se udruga učila i snažila, što uključuje više od 40 registriranih natjecatelja na nacionalnoj razini, sedam na međunarodnoj i tri paraolimpijca.

Ciljevi - Poboljšanje kvalitete života djece s invaliditetom uz ostvarenje fizioterapijskih (razvoj motorike, ravnoteže, popuštanje spazama…), psihoterapijskih (razvijanje samopouzdanja, motivacije, samoprihvaćanja) i socioterapijskih (usvajanje komunikacijskih i temeljnih socijalnih vještina) ciljeva.

Aktivnosti - Organiziranje i realizacija svakodnevnih fizioterapijskih vježbi, hipoterapije i psiho-socijalnih radionica u sklopu programa terapijskog jahanja, individualno prilagođenih korisnicima - mladima s invaliditetom.

Individualni pristup - Program terapijskog jahanja uključuje socijalizaciju djece i mladih s invaliditetom te ostvarenje individualnih potencijala svakog korisnika uz ispunjenje ciljeva - motorički razvoj, fizioterapijske metode, razvoj samopouzdanja, motivacije za prihvaćene oblike ponašanja, samoprihvaćanje te usvajanje i razvoj komunikacijskih i temeljnih socijalnih vještina.

Korisnici - Djeca i mladi s različitim dijagnozama i različitim stupnjem invaliditeta, u individualnom dijelu aktivnosti. Ukupan broj korisnika tijekom godine je od 90 do 100. Najviše ih je s različitim stanjima cerebralne paralize, slijede djeca s mentalnim, emocionalnim i socijalizacijskim teškoćama (od autizma do hiperaktivnosti), te djeca s teškoćama koje su posljedica genetskih poremećaja ili fizičkih trauma. Podje-dnako su zastupljena oba spola.

Razlikovanje hipoterapije i terapijskog jahanja

Često se izjednačuju pojmovi hipoterapije i terapijskog jahanja, no iako oba rehabilitacijska programa koriste konja, među njima postoje bitne razlike.

Hipoterapija je fizioterapija na neurološkoj osnovi, s konjem i na konju, koju izvodi hipoterapeut - viši fizioterapeut specijaliziran za hipoterapiju uz pomoć vodiča i asistenta. Fizioterapijski ciljevi su primarni, a ključno je da program provodi stručna medicinska osoba. U ostvarenju zadanih ciljeva koriste se prije svega fizičke osobitosti konja. Osnova hipoterapije je neurološko poticanje pacijenta s više od 100 impulsa u minuti u hodu vođenog konja, radi poboljšanja neuroloških poremećaja kretanja pomoću neuroloških razvojnih koncepata. Najbliži centar za osposobljavanje hipoterapeuta nalazi se u slovenskom Kamniku, u Centru za osposobljavanje invalidne omladine.

Područja djelovanja hipoterapije su:

 • neuromotorika
  • regulacija tonusa;
  • ravnotežne reakcije;
  • simetrija;
  • uspravno držanje - preko mobilizacije zdjelice;
  • ritam - pravilan obrazac kretanja;
  • trening učenja ljudskog hoda (kretnje konja prenose se na kretnje čovjeka);
  • motorika usta;
 • senzomotorika
  • svjesnost o svome tijelu;
  • svjesnost okoline;
  • duboki osjet;
 • psihomotorika
  • svladavanje straha od kretanja;
  • razvoj identiteta;
  • razvijanje odnosa, veselje, aktivno sudjelovanje;
 • sociomotorika
  • poticanje i harmonizacija korisnika;
  • otvaranje prema okolini;
  • socijalna komunikacija.

Terapijsko jahanje predstavlja rehabilitacijski program osmišljen kao pomoć osobama s tjelesnim invaliditetom. Cerebralna paraliza, mišićna distrofija, multipla skleroza, posttraumatski statusi, Downov sindrom, autizam i neke druge dijagnoze i stanja, urođena ili stečena, indikacije su za korištenje ovog programa. No, terapeuti upozoravaju: “Molimo vas, bez nestručnih improvizacija." Provodi ga instruktor terapijskog jahanja, osoba koja, uz potrebna znanja i vještine o konjaništvu, prolazi dopunsku edukaciju o izboru, držanju i obuci terapijskog konja, opremi te iz medicinskog područja (indikacije, kontraindikacije, metode, sadržaji i ciljevi). Ciljevi programa su fizioterapijski, psihoterapijski i socioterapijski. Pritom je konj partner, a komunikacija i sve interakcije između korisnika i životinje snažna terapijska metoda. U Hrvatskoj postoji nekoliko licenciranih instruktora terapijskog jahanja koji su svoja zvanja stekli u SAD-u ili Velikoj Britaniji.

Program prilagođena konjaništva za osobe s posebnim potrebama nudi mogućnosti popuštanja spazama, reguliranja hipotonijskih stanja, razvoj simetralizacije i ravnoteže, poboljšanje motoričkih sposobnosti, ali i razvoj samopouzdanja i komunikacijskih sposobnosti, koncepta pozitivna prihvaćanja stvarnosti, emocionalne inteligencije i socijalnih vještina...
 

Ciljevi na nacionalnoj razini

Popularnost ovakvih rehabilitacijskih programa dovela je do pokretanja mnogih inicijativa, ali na razini improvizacije i bez stručnog vodstva. No, odgovornost je golema, a rizik postoji za sve sudionike... Zagrebačka udruga KRILA - terapijsko jahanje i osječka MOGU - terapijsko jahanje vode školovani instruktori terapijskog jahanja, a educiraju i nove voditelje. Suradnja s medicinskim stručnjacima i pridržavanje međunarodnih standarda sigurnosti programa temelji su njihova rada.

Radi standardizacije programa i edukacije voditelja, osnovan je nacionalni savez organizacija koje provode terapijsko jahanje, Hrvatski savez za terapijsko jahanje. Zasad broji 15 članica. U tijeku su edukacije prve generacije hrvatskih voditelja programa terapijskog jahanja, a centri koji ih provode, uz poznavanje međunarodnih standarda, su:

Konjički klub K Bjelovar
gđa. Senka Budimir
J. J. Strossmayera 5a
43000 Bjelovar

Konjički klub Koprivnica
K. Tomislava 2
48321 Peteranec
(kod Koprivnice)

Krila - terapijsko jahanje
Gornji Bukovac 18/2
10000 Zagreb

Nova Vitae
A. Hebranga bb
43000 Bjelovar

Konjički klub Equus Cabalus
K. Hegedušića 54
42000 Varaždin

Varaždin Satir
A. B. Šimića 23
32100 Vinkovci

KAS - Terapijsko jahanje
Trg 22. lipnja
44000 Sisak

Vihor
Kod doma za odrasle
23222 Zemunik Donji

Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Stančić
Zagrebačka bb Stančić
10370 Dugo Selo

Konjički klub Sveti Mihovil
Trg J. B. Jelačića 3
21240 Trilj

Udruga za terapijsko jahanje
Pegaz - Rijeka
Tihovac 2/5
51000 Rijeka

Konjički klub Slavonac
g. željko Šnjarić
V. Nazora 51/1
33520 Slatina

Udruga distrofičara invalida cerebralne i dječje paralire i ostalih tjelesnih invalida
Naselje Andrije Hebranga 5a III/2
35000 Slavonski Brod

Udruga Korak dalje
Trg K. P. Krešimira IV. 1
43500 Daruvar

Udruga za rehabilitacijsko, terapijsko i rekreacijsko jahane "Pegaz"
Kušlanova 25
10000 Zagreb

Udruga DIV za rekreacijsko i terapijsko jahanje
A. M. Mimare 24
10000 Zagreb

Konjički klub Husar
Franje Vidovića Ninkovića bb
43240 Čazma

Udruga za hipoterapiju Bela
Bolnica za medicinsku
rehabilitaciju
Trg Slobode 1
42223 Varaždinske Toplice

Udruga za rekreacijsko, rehabilitacijsko i terapijsko jahanje Philipos
Radićeva 40
52100 Pula

Ako ste zainteresirani za uključivanje u program terapijskog jahanja kao korisnik, ili želite pokrenuti program u svojoj sredini, obratite se na adresu saveza. Bit će nam zadovoljstvo pomoći vam.


MOGU - terapijsko jahanje
Pampas bb, PP 622, 31 106 Osijek
tel. 098-372-651, faks: 031/307 300,
e-mail: udruga.mogu@gmail.com,
www.mogu.hr

Datum objave članka: 1. 12. 2005.